ഇലക്ട്രോണിക് ടോയ്‌ലറ്റ് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

ഇലക്ട്രോണിക് ടോയ്‌ലറ്റ് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

Thursday, December 30th, 2010
Ombudsman directs authorities to open toilets on Beach, 11 other places

Ombudsman directs authorities to open toilets on Beach, 11 other places

Thursday, December 30th, 2010
ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ തുറന്ന് കൊടുക്കണം - ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ തുറന്ന് കൊടുക്കണം – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, December 30th, 2010
ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, December 30th, 2010
ഇലക്‌ട്രോണിക് ടോയ്‌ലറ്റ് വ്യാപകമാക്കും

ഇലക്‌ട്രോണിക് ടോയ്‌ലറ്റ് വ്യാപകമാക്കും

Thursday, December 30th, 2010
ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പോതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കണം - ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പോതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കണം – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, December 30th, 2010
കടപ്പുറത്തെ മൂത്രപ്പുര പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്  തുറന്ന് കൊടുക്കണം - ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

കടപ്പുറത്തെ മൂത്രപ്പുര പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കണം – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, December 30th, 2010
ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, December 30th, 2010
Ombudsman gives ultimatum to complete work on 11 toilets

Ombudsman gives ultimatum to complete work on 11 toilets

Wednesday, September 29th, 2010