പ്രാഥമിക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത കെട്ടിട ഉടമകള്‍കക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം: ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

പ്രാഥമിക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത കെട്ടിട ഉടമകള്‍കക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം: ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

Friday, June 25th, 2010
നഗരത്തില്‍ പതിനാലിടത്ത് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

നഗരത്തില്‍ പതിനാലിടത്ത് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

Thursday, May 27th, 2010
14 ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കാമെന്ന് ഓംബുഡ്സ്മാനോട്‌ കോര്‍പറേഷന്‍

14 ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കാമെന്ന് ഓംബുഡ്സ്മാനോട്‌ കോര്‍പറേഷന്‍

Thursday, May 27th, 2010
നഗരത്തില്‍ പതിനാലിടത്ത് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

നഗരത്തില്‍ പതിനാലിടത്ത് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

Thursday, May 27th, 2010
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 14 ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കും

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 14 ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കും

Thursday, May 27th, 2010
മൂത്രപ്പുര: നടപടി ഇല്ലെങ്കില്‍ നഗരസഭ അധികൃതരില്‍ നിന്നും നഷ്‌ടപരിഹാരം ഈടാക്കും - ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

മൂത്രപ്പുര: നടപടി ഇല്ലെങ്കില്‍ നഗരസഭ അധികൃതരില്‍ നിന്നും നഷ്‌ടപരിഹാരം ഈടാക്കും – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Friday, April 30th, 2010
Toilet facilities: Ombudsman cautions Corporation officials

Toilet facilities: Ombudsman cautions Corporation officials

Thursday, April 29th, 2010
'Provide toilet facility for women in city'

‘Provide toilet facility for women in city’

Thursday, March 25th, 2010
Ombudsman directive to civic body

Ombudsman directive to civic body

Wednesday, March 24th, 2010