ബീച്ച്, സരോവരം ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ ഒരു മാസത്തിനകം തുറക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

ബീച്ച്, സരോവരം ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ ഒരു മാസത്തിനകം തുറക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

Friday, June 15th, 2012
കാട്ടുവയല്‍ കോളനിയിലെ ദുരിതങ്ങള്‍: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

കാട്ടുവയല്‍ കോളനിയിലെ ദുരിതങ്ങള്‍: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

Wednesday, June 13th, 2012
പൊതുടോയ്‌ലറ്റ്: കോര്‍പ്പറേഷന് നോട്ടീസ്

പൊതുടോയ്‌ലറ്റ്: കോര്‍പ്പറേഷന് നോട്ടീസ്

Friday, May 18th, 2012
Ombudsman expresses concern over non-compliance with orders

Ombudsman expresses concern over non-compliance with orders

Friday, May 18th, 2012
പൊതു ടോയ്‌ലെറ്റ്: ഹാജരാകാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവ്

പൊതു ടോയ്‌ലെറ്റ്: ഹാജരാകാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവ്

Friday, May 18th, 2012
പൊതു ടോയ്‌ലറ്റ്: കോര്‍പ്പറേഷന് നോട്ടിസ്

പൊതു ടോയ്‌ലറ്റ്: കോര്‍പ്പറേഷന് നോട്ടിസ്

Friday, May 18th, 2012
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഏഴ് പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ കുടി തുറന്ന് കൊടുക്കണം - ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഏഴ് പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ കുടി തുറന്ന് കൊടുക്കണം – ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

Friday, April 20th, 2012
ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പോതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ബീച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് പോതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Friday, December 30th, 2011
8 പൊതുടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്ന് കൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

8 പൊതുടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്ന് കൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, October 13th, 2011