അസൗകര്യങ്ങൾ നിരഞ്ഞ് ഇ - ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍

അസൗകര്യങ്ങൾ നിരഞ്ഞ് ഇ – ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍

Friday, September 27th, 2013

Civic body reconsiders plan to install more e-toilets

Monday, January 28th, 2013

KOZHIKODE: The corporation is reconsidering its decision to install more electronic toilets following the lukewarm response received from the public for the e-toilets installed at various places in the corporation. Women are reluctant to use e-toilets as they are not familiar with the technology used in the toilet. The civic body has decided to reconsider […]

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവില്‍ കാട്ടുവയല്‍ അംബേദ്‌കര്‍ കോളനിയില്‍ പരിശോധന

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവില്‍ കാട്ടുവയല്‍ അംബേദ്‌കര്‍ കോളനിയില്‍ പരിശോധന

Thursday, September 13th, 2012
കാട്ടുവയല്‍ കോളനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവ്

കാട്ടുവയല്‍ കോളനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവ്

Friday, July 13th, 2012
ബീച്ച്, സരോവരം പൊതുടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ തുറന്നുകൊടുത്തു

ബീച്ച്, സരോവരം പൊതുടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ തുറന്നുകൊടുത്തു

Thursday, July 12th, 2012
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഇടപെട്ടു; ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ തുറക്കുന്നു

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഇടപെട്ടു; ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ തുറക്കുന്നു

Thursday, July 12th, 2012
Ombudsman orders action against erring building owners

Ombudsman orders action against erring building owners

Sunday, June 24th, 2012
ടോയ്‌ലറ്റ്: ഏഴെണ്ണം ജൂലൈ ഒന്നിനകം തുറക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവ്

ടോയ്‌ലറ്റ്: ഏഴെണ്ണം ജൂലൈ ഒന്നിനകം തുറക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഉത്തരവ്

Friday, June 15th, 2012
ബീച്ച്, സരോവരം ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ തുറക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ബീച്ച്, സരോവരം ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ തുറക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Friday, June 15th, 2012