ടോയ്‌ലറ്റ് നിര്‍മാണം മൂന്നുമാസത്തിനകം തീര്‍ക്കാന്‍ ഉത്തരവ്

ടോയ്‌ലറ്റ് നിര്‍മാണം മൂന്നുമാസത്തിനകം തീര്‍ക്കാന്‍ ഉത്തരവ്

Wednesday, September 29th, 2010
ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മാണം മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം - ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മാണം മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Wednesday, September 29th, 2010
മുന്നുമാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പുര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

മുന്നുമാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പുര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Wednesday, September 29th, 2010
മൂന്ന് മാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

മൂന്ന് മാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Wednesday, September 29th, 2010
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍റെ ഉത്തരവ്: പരിശോധന നടത്തി

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍റെ ഉത്തരവ്: പരിശോധന നടത്തി

Friday, August 20th, 2010
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

Sunday, August 1st, 2010
ടോയ്‌ലറ്റ്: റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിര്‍ദേശം

ടോയ്‌ലറ്റ്: റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിര്‍ദേശം

Sunday, August 1st, 2010
ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ദയനീയം

ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ദയനീയം

Sunday, August 1st, 2010
സരോവരം ബയോപര്‍ക്ക്: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

സരോവരം ബയോപര്‍ക്ക്: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

Sunday, August 1st, 2010