പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ എട്ട് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്നു കൊടുക്കണം

പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ എട്ട് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്നു കൊടുക്കണം

Thursday, October 13th, 2011
പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്ന് കൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്ന് കൊടുക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, October 13th, 2011
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ എട്ട് ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്ന് കൊടുക്കണം - ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ എട്ട് ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്ന് കൊടുക്കണം – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, October 13th, 2011
പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്നുകൊടുക്കണം -  ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ 20 ദിവസത്തിനകം തുറന്നുകൊടുക്കണം – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Thursday, October 13th, 2011
സ്ത്രീചേതന അധ്യക്ഷയായി രാധാ അയ്യര്‍

സ്ത്രീചേതന അധ്യക്ഷയായി രാധാ അയ്യര്‍

Saturday, October 1st, 2011
Deadline Passes, Corp Yet to Open Women's Toilets

Deadline Passes, Corp Yet to Open Women’s Toilets

Tuesday, September 13th, 2011

Women’s body raises voice against stink

Tuesday, September 13th, 2011

KOZHIKODE: The streets of Kozhikode are likely to witness a series of protests as women’s organisation Sreechetana has begun a signature campaign against the corporation’s lethargy in implementing the directions of the ombudsman to local self-government institutions. The ombudsman in its last sitting had directed the civic authorities to complete the work on 15 toilets […]

Demand to finish work on public toilets

Demand to finish work on public toilets

Thursday, September 8th, 2011
പൊതുടോയ്‌ലറ്റ്: സ്ത്രീചേതന നിവേദനം നന്‍കി

പൊതുടോയ്‌ലറ്റ്: സ്ത്രീചേതന നിവേദനം നന്‍കി

Wednesday, September 7th, 2011