ടോയ്‌ലറ്റ്: റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിര്‍ദേശം

ടോയ്‌ലറ്റ്: റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിര്‍ദേശം

Sunday, August 1st, 2010
ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ദയനീയം

ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ദയനീയം

Sunday, August 1st, 2010
സരോവരം ബയോപര്‍ക്ക്: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

സരോവരം ബയോപര്‍ക്ക്: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

Sunday, August 1st, 2010
നഗരത്തില്‍ പതിനാലിടത്ത് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

നഗരത്തില്‍ പതിനാലിടത്ത് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

Sunday, July 25th, 2010
പ്രാഥമിക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത കെട്ടിട ഉടമകള്‍കക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം: ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

പ്രാഥമിക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത കെട്ടിട ഉടമകള്‍കക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം: ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

Friday, June 25th, 2010
ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തവര്‍ക്ക് എതിരെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവ്

ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തവര്‍ക്ക് എതിരെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവ്

Thursday, June 24th, 2010
ടോയ്‌ലറ്റ് ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത കെട്ടിട ഉടമകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിര്‍ദേശം

ടോയ്‌ലറ്റ് ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത കെട്ടിട ഉടമകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിര്‍ദേശം

Thursday, June 24th, 2010
ടോയ്‌ലറ്റ്സൗകര്യം കോര്‍പ്പറേഷനെതിരെ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍റെ വിമര്‍ശനം

ടോയ്‌ലറ്റ്സൗകര്യം കോര്‍പ്പറേഷനെതിരെ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍റെ വിമര്‍ശനം

Thursday, June 24th, 2010
നഗരത്തില്‍ പതിന്നാലിടത്ത് മൂത്രപ്പുരകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

നഗരത്തില്‍ പതിന്നാലിടത്ത് മൂത്രപ്പുരകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

Thursday, May 27th, 2010