ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മാണം മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം - ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മാണം മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം – ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Wednesday, September 29th, 2010
മുന്നുമാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പുര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

മുന്നുമാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പുര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Wednesday, September 29th, 2010
മൂന്ന് മാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

മൂന്ന് മാസത്തിനകം 11 ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Wednesday, September 29th, 2010
നടക്കാവ് കോളനിയുടെ ദുരിതം തീരുമോ?

നടക്കാവ് കോളനിയുടെ ദുരിതം തീരുമോ?

Wednesday, August 25th, 2010
നടക്കാവ് ക്രോസ്റോഡ് കോളനിയില്‍ പരിശോധന നടത്തി

നടക്കാവ് ക്രോസ്റോഡ് കോളനിയില്‍ പരിശോധന നടത്തി

Friday, August 20th, 2010
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍റെ ഉത്തരവ്: പരിശോധന നടത്തി

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍റെ ഉത്തരവ്: പരിശോധന നടത്തി

Friday, August 20th, 2010
സരോവരം ബയോപാര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സ്വമേധയാ കേസ്സെടുത്തു

സരോവരം ബയോപാര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം: ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സ്വമേധയാ കേസ്സെടുത്തു

Sunday, August 1st, 2010
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസെടുത്തു

Sunday, August 1st, 2010
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

Sunday, August 1st, 2010